Lískáček

Lesní mateřská škola v Jílovém u Prahy

Lesní mateřská škola Lískáček je soukromou mateřskou školou, která nabízí předškolní vzdělávání dětem od 3 do 7 let.

Náš přístup

Děti jsou pravidelně venku v přírodě, zejména v lese. Skupina maximálně 15ti dětí je doprovázena dvěma dospělými osobami (pedagogem a chůvou). Malá skupina dětí tak umožňuje pedagogům individuální a respektující přístup. Děti se učí zodpovědnému a šetrnému přístupu k přírodním hodnotám a zdrojům. Díky výletům do blízkého a vzdálenějšího okolí si vytváří vztah k místu, kde žijí. Naším cílem je, aby děti měly na školku krásné vzpomínky a byly zde šťastné a spokojené. Zázemí školky tvoří klubovna, kde mají děti možnost odpočívat a stravovat se. Důležité pro nás je rovněž každodenní kontakt s rodiči a jejich aktivní účast.

Přímý kontakt s přírodou

Usilujeme o to, aby děti měly přímý kontakt s přírodou a učíme je její ochraně. Vedeme děti k sebeúctě, samostatnosti a tvořivosti. Chováme se tak, abychom děti motivovali k ohleduplnosti k sobě samým, k ostatním lidem i k okolí. Věříme, že bezprostřední zkušenost s přírodním prostředím napomáhá jak tělesnému, tak duševnímu rozvoji dětské osobnosti. Děti jsou rovněž podporovány k vnímání estetické krásy přírody.

Podpora přirozeného pohybu

Klademe důraz na podporu přirozeného pohybu a přirozeného duševního a tělesného rozvoje. V přírodě děti mohou spontánně běhat, skákat, zkoumat a objevovat. Dětem je tak umožněno vnímat své vlastní přirozené fyziologické a sociální potřeby. Učí se, postarat se o sebe, vnímat potřeby druhých a postupně si osvojují samostatnost a sociální dovednosti.

Cesty a otevřený prostor vybízejí k pohybu. Učí se orientaci v prostoru a odhadnout nároky prostředí, přizpůsobit se členitosti terénu a odhadovat své možnosti a schopnosti či dovednosti.

Historie a současnost

Lesní MŠ Lískáček navazuje na činnost Lesního klubu Lískáček, který působil pět let, od roku 2012 do roku 2017.

Od září 2017 je v registru škol a školských zařízení MŠMT.

Na školku se vztahují vyhlášky závazné pro předškolní vzdělávací zařízení. Školka je dotována státem, její provoz a vzdělávací plány kontrolovány Školní vzdělávací inspekcí. Provoz školky spolufinancují rodiče placením rodičovského příspěvku.

Jsme členem Asociace lesních mateřských škol.