Lískáček 

Lesní mateřská škola v Jílovém u Prahy 

Lesní mateřská škola Lískáček je soukromou mateřskou školou, která nabízí předškolní vzdělávání dětem od 3 do 7 let.

Náš přístup

Děti jsou pravidelně venku v přírodě, zejména v lese. Skupina maximálně 15 ti dětí je doprovázena dvěma průvodci. Malá skupina dětí  umožňuje průvodcům individuální a respektující přístup. Ve školce jsou děti od tří do šesti (sedmi) let. Děti různého věku se od sebe mnoho naučí. Starší děti se učí vnímat potřeby mladších dětí, brát na ně ohled a  pomáhat jim. Malé děti naopak vidí ve větších vzor, napodobují je a učí se od nich. Učíme děti dodržování pravidel a podporujeme vytváření kamarádských vztahů k ostatním. Vedeme děti k sebeúctě, samostatnosti a tvořivosti. Děti se učí zodpovědnému a šetrnému přístupu k přírodním hodnotám a zdrojům. Díky výletům do blízkého a vzdálenějšího okolí si vytváří vztah k místu, kde žijí. Naším cílem je, aby děti chodily do školky rády, byly zde šťastné a spokojené a vytvořily si pozitivní vztah k přírodě. Každodenní kontakt s rodiči a jejich aktivní účast jsou pro chod školky rovněž velmi důležité.  

Přímý kontakt s přírodou

Ve školce děti mají  přímý kontakt s přírodou. Hrají si venku, hrají si s přírodninami. Učíme děti vážit si přírody a podporujeme vytváření citlivého vztahu ke všemu živému. Vedeme děti k vnímání estetické krásy přírodního prostředí. Chováme se tak, abychom děti motivovali k ohleduplnosti k sobě samým, k ostatním lidem i k okolí. Věříme, že bezprostřední zkušenost s přírodním prostředím napomáhá jak tělesnému, tak duševnímu rozvoji dětské osobnosti. 

Podpora přirozeného pohybu

Klademe důraz na podporu přirozeného pohybu. V přírodě děti mohou spontánně běhat, skákat, zkoumat a objevovat. Cesty a otevřený prostor vybízejí k pohybu. Děti se učí orientaci v prostoru, přizpůsobit se členitosti terénu a odhadovat své možnosti. Vedeme děti k překonávání překážek. Nepohodlí spojené s pobytem venku tvoří běžnou součást života.

Spolupráce

Spolupracujeme s Městem Jílové u Prahy,  ZŠ Jílové, MC Permoníčkem, Okrašlovacím Spolkem a Jílovskou Unií kamarádů.


Historie a současnost

Lesní MŠ Lískáček navazuje na činnost Lesního klubu Lískáček, který působil pět let, od roku 2012 do roku 2017.

V roce 2017 se z klubu stala školka, která je od září téhož roku zapsána v registru škol a školských zařízení MŠMT. 

Na školku se vztahují vyhlášky závazné pro předškolní vzdělávací zařízení. Školka je dotována státem, její provoz a vzdělávací plány kontrolovány Školní vzdělávací inspekcí. Provoz školky spolufinancují rodiče placením rodičovského příspěvku. 

Jsme členem Asociace lesních mateřských škol

Granty

LMŠ Lískáček získala podporu projektů nazvaných Podpora rozvoje digitální gramotnosti v Lesní MŠ Lískáček a Spolupráce s rodiči v LMŠ Lískáček (Registrační čísla projektů: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015594 a CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022520). Projekty jsou

spolufinancovány Evropskou unií - Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekty jsou zaměřeny na témata: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů.Cílem je umožnit dětem rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání na základní škole a podpořit pedagogy v jejich osobnostních a profesních kompetencích.